Tiếng Anh rất dễ: Mời bạn “ăn Tết” theo phong cách phương Tây

NHƯ NGỌC 15:00 11/01/2019

Một năm mới nữa lại đến rồi. Hãy cùng học những từ vựng và mẫu câu tiếng Anh mới, lại còn biết thêm về văn hóa mừng năm mới từ khắp thế giới nha!

Vòng quanh thế giới đón Tết Tây

In Ecuador they celebrate the New Year by burning paper filled scarecrows at midnight. They also burn photographs from the last year. All in the name of good fortune.

Ở Ecuador, họ ăn mừng năm mới bằng cách đốt giấy vào lúc nửa đêm. Họ cũng đốt những bức ảnh cũ từ năm ngoái. Tất cả đều mong muốn cho những điều may mắn hơn.

In Spain, the New Year’s tradition for good luck revolves around grapes. If you can manage to stuff 12 grapes in your mouth at midnight you’ve achieved good luck for the next year.

Ở Tây Ban Nha, truyền thống đón năm mới xoay quanh những trái nho. Nếu bạn có thể ăn cùng lúc 12 quả nho vào miệng lúc nửa đêm, bạn sẽ đạt được nhiều may mắn cho năm tới.

In the Philippines it’s all about the cash. They believe that everything should be round so as to represent coins and bring wealth. Round food, round clothes, as long as it’s round.

Ở Philippines, tất cả mọi thứ đều xoay quanh tiền bạc. Họ tin rằng những thứ tròn trịa đại diện cho sự viên mãn, tiền tài và mang lại sự giàu có. Vì thế, những thức ăn có dạng hình tròn hay quần áo, miễn là những thứ nào có dạng hình tròn đều được họ rất yêu thích.

In Japan they ring all of their bells 108 times in alignment with the Buddhist belief that this brings cleanness. It’s also considered good to be smiling going into the New Year as it supposedly brings good luck.

Ở Nhật Bản, họ rung chuông tất cả 108 lần với niềm tin của Phật giáo rằng điều này sẽ mang lại sự mới mẻ. Điều này cũng được coi là nụ cười đi vào năm mới vì nó được xem là mang lại may mắn.

In Colombia they carry their suitcases around with them all day in hopes of having a travel filled year.

Ở Colombia, họ mang theo hành lý của mình suốt ngày với hy vọng sẽ có thật nhiều chuyến công tác cả năm.

In Denmark people climb on top of chairs and literally “jump” into the New Year to bring good luck.

Ở Đan Mạch, mọi người trèo lên đỉnh ghế và được xem là “nhảy” sang năm mới để lấy may mắn.

Những sự thật thú vị về năm mới

January is named after Janus, the god with two faces, one looking forward and one looking backward. He is the god of beginnings, transitions, gates, doors, passages, and endings.

Tháng Một được đặt theo tên của Janus, vị thần có hai mặt, một nhìn về phía trước và một nhìn về phía sau. Ông là vị thần của sự khởi đầu, chuyển tiếp, cánh cổng, cửa ra vào, lối đi và kết thúc.

It is believed that it is good luck to kiss someone when the clock strikes 12 on December 31. This tradition dates back to the time of the masquerade balls which were held across Europe during the Renaissance period.

Người ta tin rằng thật may mắn khi được hôn ai đó lúc đồng hồ điểm 12 vào ngày 31 tháng 12. Truyền thống này bắt nguồn từ thời của những quả bóng giả trang được tổ chức trên khắp châu Âu trong thời kỳ Phục hưng.

Auld Lang Syne is traditionally sung at midnight on New Year’s Eve. It was written by Scottish poet Robert Burns in 1788. He may have based it on a folk song. The words auld lang syne mean “times gone by”.

Bài hát Auld Lang Syne là bài hát năm mới truyền thống và sẽ được cất lên vào đêm giao thừa. Nó được viết bởi nhà thơ người Scotland Robert Burns vào năm 1788. Ông có thể đã dựa trên một bài hát dân gian. Những từ auld lang syne có nghĩa là thời gian đã trôi qua.

Lời chúc “hình tim” cho năm mới

In this New Year, I wish you achieve all your goals in life. And get success at every step of life, enjoy a wonderful 2019.

Trong năm mới này , tôi  chúc bạn đạt được tất cả mục tiêu của mình trong cuộc sống. Và có được thành công trong mọi chặng đường, tận hưởng một năm 2019 tuyệt vời .

Let my deep wishes always surround the wonderful journey of your life. I hope in the coming year you will have a good health and smooth sailing life.

Hãy để những lời chúc sâu lắng của tôi luôn ở bên cạnh cuộc sống tuyệt vời của bạn. Tôi hy vọng trong năm tới bạn luôn khỏe mạnh và thuận buồm xuôi gió trong cuộc sống.

Today 3 people asked me about you. I gave them your details and contact. They’ll be finding you soon. Their names are Happiness, Wealth and Love. Cheers.

Hôm nay có ba người hỏi tôi về bạn và tôi đã giúp để họ tìm đến với bạn ngay. Tên của ba người ấy là Hạnh phúc, Thịnh vượng và Tình yêu.

May this New Year give you the courage to triumph over your vices and embrace the virtues.

Cầu mong năm mới sẽ mang lại cho bạn sự dũng cảm để vượt qua những thói quen xấu và rèn giũa những đức tính tốt.

Have a nice day and Happy New Year, my dear! With all my heart, I wish you more love, good thoughts and great health. Maybe these are most valuable properties.

Ngày lành, năm mới, bạn yêu quý! Bằng tất cả tấm lòng mình tôi chúc bạn được tăng tiến trong tình thương, trong lẽ phải và nhiều sức khỏe. Đó là tài sản quý giá nhất.